Ngày kéo dài

Ngày kéo dài
Ngày Mở rộng hoạt động trong tất cả các ngày học chính thức, từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều Các dịch vụ Ngày mở rộng không hoạt động trong các ngày lễ hoặc ngày làm việc như được đánh dấu trên chính thức Lịch của Trường Công lập Arlington. Cha mẹ phải đi cùng con cái của họ vào tòa nhà và đăng nhập cho chúng; cha mẹ cũng phải cho con cái của họ đăng xuất vào cuối ngày.

Văn phòng Extended Day có thể được liên hệ theo số 703.228.8373.

Anna Senn, Jamestown Người giám sát ngày kéo dài

David Curtis, Giám sát viên trợ lý kéo dài ngày