Report an Absence – Use the Attendance Line

Vui lòng sử dụng Jamestown attendance line to report your child’s absence from school.

Số là (703) 228-5277. Bạn có thể để lại tin nhắn 24 giờ một ngày.