Báo cáo vắng mặt - Sử dụng Đường dây chấm công

Vui lòng sử dụng Jamestown điểm danh để báo cáo con bạn nghỉ học.

Số là (703) 228-5277. Bạn có thể để lại tin nhắn 24 giờ một ngày.