Không có chỗ cho lời cam kết thù hận

Không có chỗ cho lời cam kết thù hận

Hàng năm, tất cả nhân viên và học sinh tại Jamestown đưa ra lời cam kết không có chỗ cho sự căm thù. Bạn có thể tìm thấy bản cam kết dưới đây bằng năm thứ tiếng.

NPFH-Pledge_ES_Amharic

NPFH-Pledge_ES_Tiếng Anh

NPFH-Pledge_ES_Tiếng Mông Cổ

NPFH-Pledge_ES_Tây Ban Nha

NPFH-Pledge-Tiếng Ả Rập