Không có chỗ cho lời cam kết thù hận

Không có chỗ cho lời cam kết thù hận

Hàng năm, tất cả nhân viên và học sinh tại Jamestown đưa ra lời cam kết không có chỗ cho sự căm thù. Bạn có thể tìm thấy bản cam kết dưới đây bằng năm thứ tiếng.

NPFH-Pledge_ES_Amharic

NPFH-Pledge_ES_English

NPFH-Pledge_ES_Mongolian

NPFH-Pledge_ES_Spanish

NPFH-Pledge-Arabic