Jamestown Trưởng nhóm vốn chủ sở hữu

Debra Gaeta là cố vấn trường học toàn thời gian của chúng tôi và JamestownTrưởng nhóm vốn chủ sở hữu. Cô ấy vui mừng trở thành một phần của APS và Jamestown Nhóm vốn chủ sở hữu. Cô ấy cảm thấy say mê với công việc này. Các mục tiêu của cô ấy cho năm 2022-2023 bao gồm: Gặp gỡ thường xuyên với Nhóm Công bằng của trường chúng tôi để trao đổi cởi mở về công bằng và hòa nhập, hoàn thành tất cả ba hoạt động Không có Nơi để Ghét và nhận lại được công nhận là Trường Không có Nơi để Ghét vào mùa xuân năm 2023!