Học từ nhà

Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên - tài nguyên sẽ được cập nhật khi nhận được nội dung mới.

Trang này được thiết kế để hỗ trợ các gia đình trong quá trình COVID-19 đóng học ở nhà rèn luyện kỹ năng. Bộ Giảng dạy và Học tập (DTL) của Trường Công lập Arlington đã chuẩn bị các hoạt động học tập tại nhà cho học sinh từ lớp Mẫu giáo đến lớp 5. Các hoạt động học tập này cũng có sẵn cho phụ huynh xem trong ParentVUE. Những hoạt động này không bắt buộc và sẽ không được tính điểm khi con bạn trở lại trường.


Lớp K-2
Các nguồn sau đây là các hoạt động được gợi ý để học ở nhà vào ngày 1-10

Mẫu giáo
Lớp 1
Lớp 2