Ngày kéo dài

Ngày Mở rộng hoạt động trong tất cả các ngày học chính thức, từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều Các dịch vụ Ngày mở rộng không hoạt động trong các ngày lễ hoặc ngày làm việc như được đánh dấu trên chính thức Lịch của Trường Công lập Arlington. Cha mẹ phải đi cùng con cái của họ vào tòa nhà và đăng nhập cho chúng; cha mẹ cũng phải cho con cái của họ đăng xuất vào cuối ngày.

Trang web Ngày mở rộng: https://www.apsva.us/extended-day/

Đối với bất kỳ câu hỏi về thanh toán hoặc đăng ký, vui lòng liên hệ với Văn phòng Trung tâm Ngày Mở rộng qua điện thoại hoặc email.

Điện thoại: 703-228-6069 (Văn phòng chính)

Email: Extended.Day @apsva.us


Thông tin chương trình:

Giám sát: Danene Vassell

Trợ lý giám sát: Orainnia Poindexter

Phụ huynh của Extended Day, vui lòng thông báo cho Extended Day về bất kỳ thay đổi nào trong lịch trình của con bạn: 

  1. Bạn có thể gửi email: Jamestown Ngày kéo dài
  2. Gửi một ghi chú bằng văn bản cho giáo viên trong lớp của con bạn
  3. Gọi 703-228-8373 / 8359