Đêm thông tin Montessori - Ảo

http://www.apsva.us/early-childhood-prek/calendar-events/montessori-information-night/

Tìm hiểu về các chương trình Montessori tiểu học (từ 3 đến 6 tuổi) và tiểu học (từ 6 đến 12 tuổi), cách tiếp cận học tập dành cho nhiều lứa tuổi của chúng tôi và quy trình đăng ký.

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc:

Đơn vị tổ chức

Trường học & quan hệ cộng đồng

Điện Thoại: (703) 228-6005