Vốn chủ sở hữu tại APS

Vốn chủ sở hữu tại APS

Vào tháng 8 20, 2020, APS Ban giám hiệu đã phê duyệt một chính sách cổ phần mới. Chính sách này tập trung vào bốn lĩnh vực chính: Thực hành Công bằng Quản trị; Thực hành Công bằng Giáo dục; Thực hành Công bằng Lực lượng Lao động; và Thực hành Công bằng Hoạt động. Chính sách công bằng là một nỗ lực hợp tác bao gồm đầu vào của nhiều bên liên quan bên trong và bên ngoài.

Tìm hiểu thêm về Văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập APS

Tìm hiểu thêm về Hành động cổ phần trong APS