Phòng chống bắt nạt

Jamestown có một chương trình phòng chống bắt nạt tích cực! Chúng tôi sử dụng Chương trình giảng dạy Bước thứ Hai ở Mẫu giáo đến lớp 5 để dạy học sinh của mình các kỹ năng nhận biết, từ chối và báo cáo hành vi bắt nạt. Chúng tôi dạy học sinh rằng những người ngoài cuộc có thể giúp báo cáo và từ chối bắt nạt và chúng tôi dạy các kỹ năng vì xã hội để khuyến khích lòng tốt và cộng đồng. Các cố vấn của trường sẵn sàng làm việc với học sinh cá nhân hoặc theo nhóm để giúp trao quyền cho học sinh của chúng tôi và ngăn chặn bắt nạt.

Kiểm tra các APS trang về Phòng chống bắt nạt! https://www.apsva.us/student-services/bully-prevention/